Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, en te sluiten en gesloten overeenkomsten met Elifar VOF (verder te noemen Elifar) waarbij zij diensten verleent aan een cursist (verder te noemen wederpartij) inzake opleidingen, cursussen of trainingen, op basis van individuele inschrijving.

Inschrijving voor cursussen met open inschrijving

Inschrijving geschiedt via de website van Elifar (www.medicourse.be) – of anderzins. Door zich in te schrijven verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Bevestiging

Elifar zal per omgaande de inschrijving schriftelijk bevestigen per e-mail. Deze bevestiging is geen garantie voor doorgang of toegang tot de cursus. Hiervoor ontvangt de wederpartij uiterlijk 1 week voor de cursusdatum specifieke informatie, tenzij de inschrijving korter voor de cursusdatum heeft plaatsgevonden.

Betaling

De wederpartij kiest bij inschrijving bij Elifar voor betaling met factuur, bevattende het cursusgeld en de BTW. Betaling dient te geschieden uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de factuur, of uiterlijk 1 week voor de cursusdatum. Bij niet of niet-tijdige betaling zal de wederpartij, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur boven het factuurbedrag wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de nog openstaande bedragen. Hieropvolgend zal de wederpartij aansprakelijk worden gesteld en komen daarenboven daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot de incasso voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Het vooropgestelde geldt ook wanneer de cursist en de wederpartij niet dezelfde (rechts-)persoon zijn, meerbepaald met betrekking tot de cursist die het aangaat, kan Elifar niet worden gehouden aan afwijkende afspraken  hieromtrent tussen werkgever en wederpartij.

Annulering

Annulering door de wederpartij is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 3 weken vóór de (eerste) cursusdag. In dit geval worden annuleringskosten van 10% in rekening gebracht. Indien wederpartij na deze tijd annuleert, is wederpartij het volledige cursusbedrag verschuldigd. De wederpartij mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits de wederpartij Elifar hiervan op de hoogte heeft gebracht. Deze annuleringsvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op individuele inschrijvingen en zijn niet van toepassing bij offertes.

Afgelasting, wijziging of verzetten door Elifar

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Elifar zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. Tevens behoudt Elifar zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen (zonder daarbij overigens af te wijken van de vastgestelde leerdoelen). In dergelijke gevallen brengt Elifar de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte. Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld volledig aan de wederpartij gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

Elifar spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdende met de cursus, optimaal uit te voeren. Elifar is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus, of die veroorzaakt is door annulering door Elifar, door zijn werknemers of door andere personen die door of vanwege Elifar te werk zijn gesteld of van wier diensten door Elifar gebruik is gemaakt. Bij het verzamelen en samenstellen van het cursusmateriaal wordt de uiterste zorgvuldigheid betracht, desalniettemin aanvaardt Elifar geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke (zet)fouten, onvolledigheden of andere onjuistheden in het cursusmateriaal dan wel van de gevolgen van enige toepassing van in dit boek verworven kennis door de lezer.

Auteursrecht

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de wederpartij. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Elifar of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elifar mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Vervanging docenten

Elifar behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.

Permanente educatie

De wederpartij van cursussen die ter accreditatie erkend zijn, gaat ermee akkoord dat persoonsgegevens van de wederpartij aan de instellingen die de cursus erkend hebben, worden verstrekt teneinde deze instanties in staat te stellen de accreditatie te verlenen. De wederpartij zal enkel accreditatie verkrijgen voor de lessen die hij/zij gevolgd heeft, ook al heeft hij het volledige cursusgeld betaald.

In company cursussen

Afspraken over in company cursussen worden in een contract vastgelegd. Als de wederpartij of Elifar om reden van onvoorziene omstandigheden de afspraken niet kan nakomen, treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Eventuele kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.

Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door Elifar zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgaven door Elifar blijven 4 weken geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Elifar. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Elifar zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een overeenkomst kan schriftelijk en via e-mail tot stand komen.

Kwaliteit

Elifar is gedreven in het ontwikkelen en organiseren van kwalitatief hoge nascholing. Om het hoge niveau te handhaven, worden alle nascholingsdagen geëvalueerd. Wederpartijen worden daarom bij het afronden van de cursus gevraagd een evaluatie in te vullen. Negatieve aanwijzingen uit deze evaluaties worden opgevolgd.

Klachten

Een wederpartij kan zijn klacht richten aan Elifar, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Elifar zal de wederpartij verzoeken de klacht kort op schrift te stellen. Elifar zal de klacht nauwkeurig onderzoeken. De wederpartij krijgt binnen twee weken antwoord.